NEKDAV

Görüş, öneri, temenni ve isteklerinizi bize iletiniz

 

Mekke’den Canlı Yayın

Medine’den Canlı Yayın

Kur'an-ı Kerim

Hadis-i Şerif

İlmihal

Dini Sorular

Dua

Diyanet Çocuk

İllerimizin Namaz Vakitleri

Resimlerle Abdest ve Namaz

Ankara'da Hava

ANKARA

İstanbul'da Hava

ISTANBUL

01.01.2013

tarihinden itibaren

Ziyaretçi Sayısı

kez ziyaret edildi.

19.06.2018 03:33:04

NEKDAV .:. Niyaziye Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

Niyaziye Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı

NİYAZİYE EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI SENEDİ

BAŞLANGIÇ

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu'nun hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

 

VAKFIN ADI

Madde 1- Vakfın adı "NİYAZİYE EĞİTİM KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI"dır. İşbu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

 

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- Vakfın merkezi ANKARA ilinde olup adresi Dr.Mediha Eldem Sokak Can Apt. No:58/1 Kızılay-ANKARA'dır. Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube, irtibat bürosu ve temsilcilikler açılabilir. Açılmış olanlar kapatılabilir. Yerleri değiştirilebilir.

 

VAKFIN AMACI

Madde 3- Gerekli kanuni izinler alınmak sureti ile;

a) Yurt, okul, kurs, konferans salonu, kütüphane, mescit ve eğitim salonları açmak. Kimsesizleri, düşkünleri, yaşlıları ve küçükleri barındırma ve geliştirme yurtları, huzurevleri ve benzeri hayır ve kültür müesseseleri kurmak, işletmek ve bu konularda kurulmuş olan teşekküllere yardım etmek.

b) Her derecede eğitim yapan öğrencilere karşılıklı veya karşılıksız burs vermek.

c) Her türlü ilmi, tarihi ve dini eser basmak ve bu nev'i neşriyata yardımda bulunmak, gazete, kitap ve dergi neşretmek. Matbaa kurmak.

ç) Çeşmeler, imaretler, camii ve ibadet yerleri yapmak.

d) Aşevleri ve hastaneler açmak, yapmak, işletmek, devralmak, devretmek.

e) Eğitim merkezleri, kamp ve dinlenme tesisleri, kantinler, spor tesisleri kurmak ve işletmek.

f) Araştırma enstitüleri kurmak ve araştırmaları teşvik etmek.

g) Kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunmak, seminerler, açık oturumlar, paneller, konferanslar tertiplemek. Kültürel ve tarihi mirası ihya etmek.

h) Yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemek.

ı) Hatıra ormanı kurmak.

i) Ferdler arasında sevgi ve birliği artırıcı her türlü faaliyette bulunmak ve ferdlerin meşru olan her türlü iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde temin etmek.

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

Madde 4- Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satınalma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, her türlü şirket kurmaya ve işletmeler açmaya;

Gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya;

Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine;

Amacına uygun şartlı bağışları kabule;

Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Ancak; vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

 

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 5- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 500.000.000 TL'dir.

Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde gerekse yurtdışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

 

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6- a) Mütevelli Heyet, b) Yönetim Kurulu, c) Vakıf Genel Müdürlüğü, ç) Denetim Kurulu, d) Danışma Kurulları.

 

MÜTEVELLİ HEYET

Madde 7- Mütevelli heyet şu şekilde teşekkül eder.

a) Kurucu gerçek kişiler.

b) Vakıf kurulduktan sonra mütevelli heyet üyeliğine kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8- Vakfın en yetkili danışma ve karar organı olan mütevelli heyetin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim kurulunu ve boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yenilerini seçmek.

b) Denetim ve danışma kurulu üyelerini seçmek.

c) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe ve çalışma programlarını incelemek, aynen veya değiştirerek tasdik etmek.

ç) Yönetim ve denetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını incelemek, yönetim ve denetim kurulunu ibra etmek.

d) Yönetim kurulunun çalışmalarına ışık tutacak ana ilke ve esasları belirlemek.

e) Vakfın çalışmaları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

f) Yönetim kurulunca istenilen hususları karara bağlamak.

g) Kanunlarla ve vakıf senedi ile yüklenen diğer işleri yapmak.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANMASI VE GÖREV SÜRESİ

Madde 9- Mütevelli heyet her yıl Mart ayı içinde yönetim kurulunun daveti üzerine toplanır. Mütevelli heyet başkanı ile yönetim kurulu gerekli hallerde mütevelli heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir. Mütevelli heyet üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, ilk toplantıdan önce üyelere gönderilecek yazıda belirtilir.

Mütevelli heyet üyelerinin görev süreleri kaydı hayatladır. Ancak, istifa, vefat, medeni ehliyet kaybı ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelinmemesi halinde mütevelli heyet üyeliği kendiliğinden sona erer. Bu gibi hallerde yönetim kurulunca tespit ve teklif edilecek adaylar arasından yeni mütevelli heyet üyeleri seçilir.

 

KARARLAR

Madde 10- Mütevelli heyet ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve iki divan katibi seçer. Katipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları başkanlık divanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Toplantıya gelemeyecek üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 11- Yönetim kurulu, mütevelli heyet tarafından üç yıl için seçilecek beş asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim kurulu üyeleri mütevelli heyet üyeleri arasından seçilebileceği gibi dışardan da seçilebilir. Eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜYELERİ VE TEMSİL

Madde 12- Yönetim kurulu vakıf resmi senedi, tüzük, yönetmelikler, mütevelli heyet kararları ve mevzuat hükümlerine uygun olarak vakfı idare ve temsil görevi ile yetkili ve sorumludur. Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından başkan, ikinci başkan, genel sekreter ve genel muhasip seçer. Vakfı ve yönetim kurulunu yönetim kurulu başkanı temsil eder. İkinci başkan, başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Gerekirse ikinci başkana yönetim kurulu tarafından temsil yetkisi verilebilir.

Yönetim kurulu, ikinci başkana veya vakıf genel müdürüne vakıf adına tasarruf yapma yetkisi verebilir.

Genel sekreter, vakfın bütün yazışmalarını idare eder, gündemi hazırlar, yönetim kurulunun onayına sunar, kararların deftere işlenmesini ve sekreterya hizmetlerinin düzenli yürümesini sağlar.

Muhasip üye, vakfın gelir ve giderlerine ait hesapları ve muhasebe kayıtlarını tutar.

 

TOPLANTI VE KARARLAR

Madde 13- Yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır. Yönetim kurulu başkanı gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu, ikinci başkanla bir üyenin müşterek çağrısı üzerine toplanabilir. Yönetim kurulu toplantılarına başkan, başkanın bulunmaması halinde ise ikinci başkan başkanlık eder. Toplantılara yönetim kurulunca kabul edilen mazereti olmaksızın üst üste üç defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek üye alınır.

Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Kararlar noterden tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.

Yönetim kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek üzere başkan, ikinci başkan veya üyelerden biri ile genel müdürden meydana gelecek üç kişilik bir icra kurulu oluşturulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim kurulunca tespit edilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 14- Vakfın yetkili karar ve icra organı olan yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri, kararları almak ve uygulamak.

b) Vakfın çalışmalarının gerektirdiği tahsilat ve harcamaları yapmak. Ödeme usullerini tespit etmek.

c) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri, ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama sureti ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmi işleri yapmak.

ç) Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.

d) Vakıf işlerinde ve kuruluşlarında çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, iş düzenini, verilecek ücretleri tespit etmek, bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarını hazırlanacak talimatla belirtmek. Özlük haklarını düzenlemek ve gerekirse azletmek.

e) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini, faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlayarak mütevelli heyetin onayına sunmak, onaylanan bütçeyi ve çalışma proğramını uygulamak.

f) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya ve benzeri kanuni defterleri tutmak, tutturmak.

g) Mütevelli heyete hesap vermek.

h) Vakıf senedinde yapılması gereken değişiklikleri mütevelli heyetin onayına sunmak.

ı) Mütevelli heyetin karar ve tavsiyelerinden mümkün olanları yerine getirmek.

i) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerinin üyeliklerini mütevelli heyete teklif etmek. Gerekli gördüğü takdirde bu kişilere madalya, şilt ve belge vermek.

j) Mütevelli heyeti olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

k) Vakfın kuracağı birimler ve tesislerin işletme kurallarını tespit etmek, lüzumlu yönetmelik ve talimatları hazırlayarak yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.

l) Yetkili makamların izni ile şube, temsilcilik ve irtibat bürosu, eğitim ve sağlık birimleri ile diğer kuruluşların açılmasına karar vermek, gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak.

 

VEKİL TAYİNİ

Madde 15- Yönetim kurulu, gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir.

 

DENETİM KURULU

Madde 16- Denetim kurulu, mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler. Mütevelli heyetin kendi içinden veya dışarıdan üç yıl için seçeceği iki asil ve iki yedek üyeden teşekkül eder. Süresi biten denetçi veya yedekleri yeniden seçilebilir. Denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine yedek denetçiler alınır.

Denetim kurulu, vakfın idare ve işletmeleri ile ilgili her türlü işlem, evrak, defter, hesap ve belgelerini denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek denetim raporunu mütevelli heyet toplantısından en geç onbeş gün önce mütevelli heyet üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verir.

 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 17- Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğüdür. Vakıf genel müdürü, yönetim kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan yönetim kurulunca tayin edilir. Genel müdür, yönetim kurulunca verilen kararları uygular ve yönetim kurulunca verilen diğer işleri yürütür. Yönetim kurulunca ihtiyaca göre yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir.

 

DANIŞMA KURULLARI

Madde 18- Danışma kurulları, mütevelli heyet tarafından her kurul için mütevelli heyet içinden veya dışından seçilen üç üyeden teşekkül ettirilir.

Danışma kurulları seçimi takiben toplanarak kendisine başkan seçer ve uygun zamanlarda toplanır. Katılan üyelerin çoğunluğu ile kararlar alır. Toplantıya çağrı başkan tarafından yapılır. Danışma kurulları kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma kurulları, mütevelli heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından kendilerine verilen danışma konularında yazılı olarak mütalaa verir. Vakıf için hazırlanmış bulunan yönetmelikleri ve tüzükleri inceleyip kanaatlerini yazılı olarak bildirir.

 

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 19- Vakfın gelirleri;

a) Bağışlar, vasiyetler ve yardımlar.

b) Vakfa ait mal varlıklarının ve ticari işletmelerin geliri.

c) Kira ve intifa hakları.

d) Kıymetli evrak ve eserler.

e) Düzenlenecek toplantı, seminer, konferans ve gezi gibi organizasyonlardan elde edilecek gelirler.

f) Vakfın gayesine uygun olarak diğer faaliyet gelirleri.

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 20- Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen gelirler vakıf amaçları doğrultusunda harcanacaktır.

 

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI

Madde 21- Vakfın mütevelli heyeti ile yönetim, denetim ve danışma kurullarına seçilenlerin ifa edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak, vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça karşılanacaktır.

 

HESAP DÖNEMİ

Madde 22- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

 

İMZA YETKİSİ

Madde 23- Vakfa ait muamelat ve işlemlerde, borçlanma, hesap açma ve kapatmada, para çekmede başkan veya yetkili kılacağı kimse ile yönetim kurulu üyelerinden birinin imzası bulunur.

 

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK

Madde 24- Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyet kararı şarttır.

Mütevelli heyet üyelerinin salt çoğunluğunun teklifi halinde de senette değişiklik yapılabilir.

 

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 25- Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde yönetim kurulunun teklifiyle mütevelli heyet 2/3 oy çokluğu ile vakfın feshine karar verebilir.

Vakfın feshi halinde mal varlığı ile alacak ve hakları benzer amaçlı bir başka vakıf veya kuruluşa devredilir. Mal varlığı ile alacak ve hakların hangi benzer amaçlı vakıf veya kuruluşa devredileceğine mütevelli heyet karar verir.

 

ŞEREF ÜYELİĞİ VE ÖDÜLLER

Madde 26- Vakıf yönetim kurulunun hazırlayacağı yönetmelikte belirtilen usul ve şartlarda yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetin onayı ile şeref üyeliği ve ödüller verilebilir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 27- Vakıf senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ile Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.

 

 

Bu site ve her türlü kullanım hakkı Niyaziye Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'na aittir. Tüm hakları saklıdır. Sitedeki bilgiler, içerikler ve görseller yazılı izin olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, yayınlanamaz ve başka bir forma sokulamaz. Niyaziye Vakfı internet sitesinde yer alan bütün bilgileri ve görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Sayfa Başına Git

Tasarım: BeRoL